מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

תגובה לגופי חוץ הדורשים מידע על שחיתות

חוות דעת בנושא:

כיצד להשיב לפניות של גופי חוץ המבקשים לקבל מידע על פעולות המבקר מכוח החוק לעידוד טוהר מידות בשירות הציבורי, התשס"ז – 2007

הקדמה

כידוע ביולי 2007 נכנס לתוקף תיקון מס' 3 לחוק לעידוד טוהר מידות בשירות הציבורי, התשס"ז – 2007 המחייב מבקרים פנימיים לטפל בתלונות מהסוג הנזכר. לאחרונה קיבלו מבקרים פנימיים רבים פניות מגופים להעברת מידע על טיפול שלהם בתלונות על שחיתות ופגיעה אחרת בטוהר מידות. 

חוות הדעת נתנה ב 17.4.08

 

להלן חוות הדעת

א.      תיקון החוק שבנדון קובע הוראות בדבר דרכי פעולה במקרה של תלונה על מעשה שחיתות או פגיעה בטוהר המידות.
 
ב.      החוק אינו מחייב בקביעת נוהל בכל גוף ציבורי בדבר האופן בו ימלאו המנהלים בארגון את חובתם לידע עובד שמתלונן בדבר זכותו לקבל תעודת ממצאים.
 

ג.       החוק גם אינו מחייב פרסום בין העובדים בדבר זכותם לקבל תעודת ממצאים או כל פרסום אחר הנוגע אליו בין העובדים. החוק מחייב רק להודיע למתלונן המיוחד שפנה על כי הוא זכאי לתעודת ממצאים.
 

ד.      יתירה מזו, על פי החוק שר המשפטים, הממונה על ביצוע החוק הוא רשאי, בהתייעצות עם נשיא המדינה ועם יו"ר הכנסת ובאישור וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות דרכי ציון וממצאי הבדיקה, כאמור בסעיף 2 לחוק ופרטים שיכללו בתעודה האמורה באותו סעיף.
 

ה.     למיטב ידיעתי, שר המשפטים, עדיין לא התקין תקנות הנוגעות לחוק.
א.      בהתאם לחוק עידוד טוהר המידות בשירות הציבורי תשנ"ב-1992, העתק מכל תעודת ממצאים שנמסרה למתלוננים תועבר למבקר הפנימי של הגוף שאליו נוגעת התלונה אם היה כזה (סעיף 2 (ד) לחוק) ואולם חובת הדיווח לנציב תלונות הציבור מוטלת, עפ"י סעיף ד (א) לחוק, על מי שעומד בראש הגוף הבודק ולא על המבקר הפנימי.
 

ב.      אשר על כן, הפניה של גוף חיצוני שאינו בר סמכות לדרוש ולקבל מידע מכוח הדין, נעשתה לכתובת הלא נכונה. על גופים אלה לפנות לאחראי על העמדת מידע לציבור מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 ו/או לראשי הגופים הציבוריים אך לא למבקרים הפנימיים.
 
ג.       יתרה מזו, מבקר פנימי מחויב בשמירה בסוד כל מסמך ומידע שהגיעו אליו עקב מילוי תפקידו זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין. הוראה דומה קיימת בפקודת העיריות. 
 

ד.      דרך ההתבטאות היחידה של מבקרים פנימיים היא בדוחות הביקורת. החידוש היחידי בחוק לעידוד טוהר המידות, הוא שאם הוא המבקר הפנימי בדק את התלונה – אזי הוא משיב למתלונן.
 
ה.     נראה לי כי בנוסח זה או דומה לו יש להשיב לאותם גופים .
                                                                                                                             

יועץ משפטי

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il