מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

פקודת המועצות המקומיות

13.ה תחולת הוראות ביקורת פנימית [תיקון תשס"ז (2)].

א. הוראות סעיפים 167 (ב) עד (ד), 167 א (א) עד (ד), 170 ב, 170 ג1 ו-334 א לפקודת העיריות2, יחולו לעניין מבקר מועצה מקומית (בסעיף זה מבקר), בשינויים המחויבים, ואולם השר רשאי לקבוע בצו הכינון כי מבקר יכהן במשרה חלקית בהתחשב במספר התושבים והיישובים במועצה המקומית, ובהיקף תקציבה של אותה מועצה מקומית; השלמת משרה תהיה בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).

 

ב. השלמת משרה של מבקר יכול שתהיה באחד מאלה:

1) במועצה המקומית שבה הוא מכהן כמבקר- בתפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות עובדים, אם המועצה, לפי המלצת הועדה לענייני ביקורת, אישרה זאת, לאחר שמצאה כי אין בתפקיד נוסף זה כדי לפגוע במילוי תפקידו כמבקר;

2) בעיסוק או בעבודה נוספים מחוץ למועצה המקומית- אם אישרו זאת המועצה והשר, לאחר שמצאו כי התקיימו כל אלה:

א. אין בעיסוק או בעבודה כדי לפגוע במילוי תפקידו או במעמדו כמבקר;

ב. אין ולא עלול להיווצר ניגוד עניינים בין העיסוק או העבודה לבין תפקידו כמבקר;

ג. אין בעיסוק או בעבודה משום תחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד המועצה המקומית;

ד. המבקר הצהיר על התמורה שיקבל בעבור העיסוק או העבודה.

ג. השר, באישור הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו הכינון הוראות בדבר;

1) דרכי מינויו, בדיקת כשירותו והתאמתו של המועמד לשמש מבקר;

2) התנאים והדרכים לפיטוריו או השעייתו של מבקר;

3) דרכי מינויים, בדיקת כשירותם, מעמדם ותנאים להפסקת שירותם של עובדים בלשכת המבקר;

4) דרכי הכנתו ואישורו של תקציב המבקר.

לעניין הוראות מעבר לגבי ס' 13 ה לעיל, ר' תיקון תשס"ז, ס' 5. (מצ"ב הוראות המעבר)

(ר' תיקון תשס"ז (2), ס' 2, ס' 4, ס' 5).


הוראות מעבר

(א). כל עוד לא קבע שר הפנים הוראות לפי סעיף 13 ה (ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, או עד תום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפן הוראות שנקבעו ערב פרסומו של חוק זה בציווי כינון כמשמעותם בפקודה, בעניינים שרשאי שר הפנים לקבוע לפי 13 ה (ג) האמור.

(ב). מי שמונה כדין לתפקיד של מבקר במועצה מקומית ערב התחילה יראו אותו כאילו מונה כמבקר המועצה המקומית לפי הוראות הפקודה כנוסחה בחוק זה אם התקיימו בו, ביום התחילה, תנאי הכשירות למינוי כמבקר המועצה המקומית לפי הוראות סעיף 167 לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים, או תנאי הכשירות שנקבעו ערב יום התחילה בצו הכינון של המועצה המקומית.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il