מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

פקודת הבנקאות 1941

14ה. מבקר פנימי תיקון: תשכ"ט, תשל"ט(2), תשמ"א(2), תשנ"ב


(א) דירקטוריון של תאגיד בנקאי ימנה מבקר פנימי לתאגיד על פי הצעת ועדת הביקורת של הדירקטוריון (להלן-ועדת ביקורת).

(ב) המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינות הפעולות של התאגיד הבנקאי מבחינת השמירה על החוק, השמירה על טוהר המידות, השמירה על החיסכון והיעילות והשמירה על נוהל בנקאי תקין, וכן יבדוק האם מקוימות הוראות המפקח על הבנקים.

(ג) על המבקר הפנימי יחולו, בכפוף ליתר הוראות סעיף זה ובשינויים המחויבים לפי העניין, הוראות סעיפים אלה של חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992: 3 למעט סעיף קטן (א)(2), 7 עד 10, 14 (ב), ו- (ג) ו-24 (ג).

(ד) המבקר הפנימי יפעל על פי תקנים מקצועיים מקובלים ובהנחיית ועדת הביקורת וידווח על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת.

(ה) מינוי המבקר הפנימי והפסקת כהונתו או השעייתו מתפקידו ייעשו בידי הדירקטוריון על פי הצעת ועדת הביקורת.

(ו) המפקח רשאי, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת, לקבוע כללים לביצוע הוראות סעיף זה.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il