מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

סמכות מבקר פנימי במשרדי הממשלה מול ספקים

חוות דעת בנושא:

סמכות מבקר פנימי במשרדי הממשלה לבקר התקשרויות עם ספקים חיצונים

חוות הדעת נתנה ב 18. לדצמבר 2005

1.      הכוונה לביקורת הנוגעת, בין היתר, בעבודות יחידת החשבות המשרדית.

2.      חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב- 1992 קובע בסעיף 4 את תפקידיו של המבקר הפנימי באופן מפורט. בסעיף 4 נקבע כי המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, אם פעולות של הגוף הציבורי שבו הוא משמש מבקר של נושאי משרות ונושאי תפקידים באותו גוף, תקינות מבחינת השמירה על החוק ועל ניהול תקין על טוהר מידות ועל החיסכון והיעילות ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן. אם מקוימות ההוראות המחייבות את הגוף הציבורי, את ניהול הנכסים וההתחייבויות של הגוף הציבורי ובכלל זה את הנה"ח שלו וכן את דרכי שמירת הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם ואם ההחלטות בגוף ציבורי נתקבלו עפ"י נהלים תקינים.

3.      עולה מהאמור לעיל הוא שכל הנושאים הנזכרים הם בתחום של סמכותו ונתונים לביקורת של המבקר פנימי של משרד ממשלתי.
 
4.      הסמכות שנתנה למבקר פנימי של אגף החשב הכללי במשרד האוצר לביקורת פנימית על ביצוע תקציב המדינה ביחידות החשבות והכספים של משרדי הממשלה, אינה באה במקום הסמכות של המבקר הפנימי לבדוק את החשבות של המשרד אלא בנוסף עליה. דהיינו, את יחידות החשבות והכספים של משרדי הממשלה ואף חייבים לבקר גם המבקר הפנימי  של המשרד הממשלתי המסוים וגם המבקר הפנימי של יחידת החשבות במשרד האוצר כאשר סמכותו של המבקר של יחידת החשבות האוצר מוגבלת לביקורת מהאספקט של ביצוע תקציב המדינה באותו משרד.

5.      אשר על כן הסירוב ו/או ההתנגדות לבצע ביקורת ביחידת החשבות והכספים הוא בניגוד להוראות חוק הביקורת הפנימית תשנ"ב-1992.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il