מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

מטרות הלשכה

 • להוות מסגרת ארגונית-מקצועית לשם ייצוג העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית בפני  גורמים ממשלתיים, ציבוריים ואחרים בארץ ובחו"ל.
   
 • לפעול לקידום המקצוע ולהסמכה מקצועית, הן של מי שעוסק בביקורת פנימית והן של מי שמעוניין לעסוק במקצוע זה
   
 • לפעול לקיום הכשרה מקצועית ולימוד מקצוע הביקורת הפנימית במוסדות להשכלה גבוהה ואחרים.
   
 • לפעול להשתלמות מקצועית ולהעלאת הרמה המקצועית בקרב המבקרים הפנימיים.
   
 • לקדם את יישום חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב - 1992 ולקדם  חקיקה הנוגעת לביקורת הפנימית.
   
 • לפעול להשגת הכרה במעמדו של המבקר הפנימי, בתפקידי הביקורת הפנימית ובמעמדה של לשכת המבקרים הפנימיים - ישראל.
   
 • ליזום ולעודד פעולות של גורמים מוסמכים הנוגעים לביקורת פנימית, ולשתף פעולה עם אותם הגורמים בכל הנוגע לחיזוק מעמדם והגברת אי תלותם של המבקרים הפנימיים בביצוע עבודתם המקצועית בארגונים בהם הם מועסקים, לרבות עידוד פעולות הגורמים הנ"ל לקידום מעמדם של חברי הלשכה.
   
 • הלשכה תפעל לקביעת ולפרסומם של תקנים מקצועיים ובכלל זה: הגדרת המקצוע, כללי אתיקה, נורמות, מודלים, תקנים והנחיות מקצועיות ופרסומים נוספים המכוונים ומשפרים את העבודה וההתנהגות של העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית בישראל.
   
 • לפעול לחיזוק המודעות למקצוע הביקורת הפנימית, בקרב הנהלות של ארגונים, מוסדות חברות וכו', והציבור הרחב.
   
 • לעסוק ולהשתתף במחקרים אשר יתנו תשובות לבעיות מקצועיות, ויתרמו לקידום המקצוע.
   
 • לעמוד על משמר עניני המקצוע ולהגן על הזכויות המקצועיות של חברי הלשכה במקום עבודתם, למעט נושאים הקשורים בתנאי עבודה ושכר שהם בסמכותו של אגוד מקצועי.
   
 • לפעול לפיתוח וטיפוח פעולות חברה ורווחה עבור ובקרב חברי הלשכה.
   
 • לטפח יחסי חברות וכבוד בין כלל חברי הלשכה, ולחזק את הזיקה לערכים האנושיים והתרבותיים אשר ביסודות המקצוע.
   
 • לפרסם במועדים קבועים את כתב העת של הלשכה "המבקר הפנימי" וכן לעודד כתיבה, תרגום והפצה של פרסומים מקצועיים הנוגעים לביקורת הפנימית.
   
 • לקיים קשר עם ארגונים אחרים בארץ ובחו"ל, ככל שזה נוגע למקצוע הביקורת הפנימית.
   
 • לחכור, לרכוש ולהחזיק רכוש, לבנות ולהקים בנינים, בשיתוף או בלי שיתוף גורמים אחרים, ככל שזה דרוש ללשכה לקידום מטרותיה.
   
 • ללוות או להלוות בתנאים נאותים כספים הדרושים ללשכה לשם הגשמת מטרותיה, כולן או מקצתן, ולצורך זה לתת או לקבל שעבודים.
   
 • להשקיע, להפקיד ולהשתמש בכספי הלשכה וברכושה בכל צורה שהיא, ולעשות כל פעולה כספית הנוגעת או יכולה להועיל ללשכה.
   
 • לקבל תקבולים, תרומות, מתנות, עיזבונות, לטובת הלשכה.
   
 • לעשות כל מיני פעולות אחרות שיש להן קשר או אשר ביכולתן לסייע בהגשמת המטרות הנ"ל או חלק מהן.

 

תקנון הלשכה

אושר ותוקן באסיפה כללית מיוחדת ביום 6/9/2011

לחץ כאן לצפיה בתקנון

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il