מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

מחויבות מבקר פנימי לכתוב דו"ח שנתי

לשכת היועץ המשפטי

חוות דעת משפטית של עו"ד מרדכי שנבל, בנושא:

מחויבות מבקר פנימי לכתוב דו"ח שנתי ומחויבות הענות של המבקרים לטיוטת דו"ח ביקורת של מבקר פנים של רשות מקומית

התקבלה קושיה לגבי מחויבות מבקר פנימי ברשות מקומית לכתוב דו"ח שנתי ומחויבות מבוקרים להיענות ולהשיב לטיוטת דו"ח ביקורת פנימית.
 
להלן תשובתי:
 
צו המועצות המקומיות (א) תש"א- 1950, סעיף 145 ו' קובע במפורש בסעיף קטן (א) כי "המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך". בהמשך הסעיף נכתב כי "בנוסף לאמור בסעיף קטן א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת בכל עת שיראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת ביקורת דרשו ממנו לעשות כן" (סעיף 145 ו' (ב) לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א- 1950).
 
עולה מהאמור לעיל הוא שמבקר פנימי של מועצה מקומית חייב להגיש דו"ח ביקורת אחת לשנה לפחות. הוא רשאי להגיש יותר דוחות בשנה, אבל אחד מינימום הוא חייב.
 
סעיף 145 ה' לצו המועצות המקומיות, סעיף קטן (א) קובע כי "ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר ימציא למבקר על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם, אשר לדעת המבקר דרוש לצרכי הביקורת, ויתנו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש.
 
עולה מהאמור לעיל הוא שכל בעלי התפקידים המפורטים בסעיף הנ"ל חייבים לתת כל מידע או מסמך שנמצא ברשותם והם חייבים לתת הסבר שהמבקש     מבקש מהם.
 
המבקר הפנימי, רשאי על מנת לסיים את דוחות הביקורת הפנימית שלו או מסיבות אחרות, לקבוע כי על המבוקרים לענות לו תוך תקופת זמן שהוא קבע  ושהיא סבירה למתן תשובה הנדרשת.
 
מבקר פנימי רשאי, לאחר שנתן למבוקרים הזדמנות לתת הסבר לטיוטת הדו"ח, להעביר אותו לגורם בכיר יותר עד לראש המועצה, ועדת ביקורת ומועצה, תוך ציון העובדה שלמבוקר ניתנה הזדמנות לתת הסבר אולם הוא סירב לתת הסבר.
 
היה מקרה אחד ברשות מקומית של עובד אשר סירב להעביר למבקר הפנימי  מידע  ומסמכים והוא נתבע לביה"ד המשמעתי וקיבל עונש לא קל.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il