מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

מהות הביקורת הפנימית

הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ויעודה לערוך ביקורת בונה לשיפור התהליכים זאת בצמידות לכללי האתיקה, התקנים וההנחיות של המקצוע וחוקי מדינת ישראל.מטרת הביקורת הפנימית לתת, בין היתר, המלצות ישימות ערך מוסף וזאת בעיתוי, בלוח זמנים ובאופן שיביא את מירב התועלת לארגון.
הביקורת הפנימית מקפידה לשמור על אי תלות, אובייקטיביות, תוך עמידה קפדנית בסטנדרטים המקצועיים ובכללי האתיקה של מקצוע הביקורת המאפשרים לבחון את איכות התהליכים.
כוחה של הביקורת הפנימית נובע מעצם פנימיותה כאשר את הזכות של הציבור לדעת מוציאה לפועל הביקורת החיצונית (ביקורת המדינה המפרסמת את ממצאיה לציבור) ביקורת רואה חשבון חיצוני את הדוחות הכספיים וכדומה.
הביקורת הפנימית היא עבור הגוף המבוקר, בתוכו ולמענו ועל כן דוחות הביקורת הפנימית אינם מתפרסמים אל מחוץ לגוף המבוקר, למעט מקרים של עבירות פליליות לכאורה בהם נדרש המבקר לפעול עפ"י הוראות החוק.
אם רוצים שהביקורת תיעשה בצורה הטובה והאפקטיבית ביותר, יש למקצע את המבקר, לתת בידו רישוי לבצע ביקורת פנימית, לחזק את ההגנה עליו, לחזק את מעמדו ואת אי תלותו בגורם כל שהוא בעת ביצוע עבודתו, בגוף המבוקר.
מטרת הביקורת הפנימית וכל תכליתה הוא לתקן ליקויים ולשפר את פעילות הארגון. הביקורת הפנימית אינה חלק ממערכת הענישה ואין זו מטרתה. אם ישנו גורם הפועל באופן לקוי. על הביקורת הפנימית להביא לכך שהפעילות הזו תתוקן. ההחלטה על עונשין היא החלטה של גורמים המקבלים את הדיווח. גם אם תהיה המלצת ביקורת להרחיק מישהו מתפקידו, ההמלצה היא לצורך תיקון הליקוי על מנת שלא יישנה ולא רק על מנת להעניש על מעשים בעבר.

ההבדלים במהות עבודת המבקר הפנימי מול עבודת רו"ח - מבקר חיצוני

עבודת המבקר הפנימי מתמשכת באופן שוטף לאורך כל השנה תוך התייחסות להיבטים ניהוליים, ארגונים, תפעוליים, כספיים ומנהליים, תהליכי קבלת החלטות, טוהר המידות, יעילות, אפקטיביות וחיסכון, תקינות המנהל והמשק, וכו'. מעמדו, אחריותו, תחומי פעילותו והיקף עבודתו של המבקר הפנימי שונים באופן מהותי מאלה של רואה החשבון החיצוני, השונות באה לידי ביטוי במטרות העבודה, דרך המינוי, רצף הפעילות, אחריות, תחומי העבודה והסטנדרטים המקצועיים.
עבודתו של רואה החשבון, מבקר חיצוני, מקיפה בעיקר תחומים חשבונאיים וכספיים.

ההבדלים בין עבודת המבקר הפנימי ועבודת רו"ח - מבקר החיצוני

בכל הנוגע לביקורת דוחות כספיים ומתן חוות דעת עליהם. עפ"י סעיף 154 א' לחוק החברות. השונה - מטרת העבודה, דרך המינוי, רצף הפעילות, אחריות כלפי מי?, תחומי העבודה, סטנדרטים לעיסוק מקצועי.
השווה - מיומנות מקצועית, כלים לביצוע העבודה.


מעמדו, אחריותו, תחומי פעילותו והיקף עבודתו של המבקר הפנימי שונים אופן  מהותי מאלה של רואה החשבון החיצוני. להלן ניתנות מספר דוגמאות של הבדלים לשם המחשה בלבד. יש להדגיש, שבדוגמאות שלהלן אין כדי למצות את תיאור התפקידים או את תחומי האחריות של המקצועות הללו, אלא מטרתם להבהיר מאפיינים מקצועיים שונים:
מטרת עבודתו של המבקר הפנימי היא לוודא ולקדם בקרה פנימית. מטרת עבודתו של רו"ח החיצוני, הינה בעיקרה, לחוות דעה בדבר נאותות הדוחות הכספיים, בהתאם לכללים חשבונאיים רגילים.
המבקר הפנימי מתמנה על ידי הדירקטוריון או ההנהלה. ואילו רו"ח החיצוני מתמנה על ידי בעלי המניות. בעוד שרו"ח הינו חיצוני לארגון, המבקר הפנימי הינו, בדרך כלל וכן צריך להיות עובד הארגון.
פעולתו של המבקר הפנימי מתמשכת באופן שוטף לאורך כל השנה בעוד שפעילות רו"ח החיצוני הינה לרוב, לתקופות קצובות.


אחריות הדיווח של המבקר הפנימי הנה להנהלה/ דירקטוריון ואילו אחריות הדיווח החוקית של רו"ח החיצוני הנה לבעלי המניות.
בנוסף לנאמר לעיל יש שוני מהותי בהדגשי עבותו של המבקר הפנימי לעומת  עבודתו של רו"ח החיצוני. מן הנמנע לפרט את כל ההבדלים, ולכן יצוינו להלן רק אלה הנראים חשובים במיוחד:
בעבודתו נותן המבקר הפנימי הדגש מיוחד לפעולות הביקורת בתחומים ניהוליים, ארגוניים, תפעוליים, כספיים ומנהליים, זאת תוך התייחסות לתהליכי קבלת החלטות, טוהר המידות יעילות וחיסכון, תקינות המנהל והמשק, טיב הביצוע וכד'. פעילותו של המבקר הפנימי מהווה במידה רבה בקרה ניהולית, הפועלת ע"י הערכה האפקטיבית של יתר אמצעי הבקרה בארגון.


רו"ח החיצוני נותן הדגשים לנושאים שיש להם השלכה על הדיווח הכספי, על דרישות חוקי המס ועל דרישות סטטוטוריות אחרות. עבודתו של רו"ח החיצוני מקיפה בעיקר תחומים חשבונאיים וכספיים. פעילותו מסתכמת במתן חוות דעתו המקצועית לגבי השתקפותם הנאותה של מצב העסקים ותוצאות פעולות הארגון בדוחות הכספיים המוגשים על ידי ההנהלה, לפי כללי החשבונאות המקובלים.
הבדלים הללו מבהירים את המאפיינים המקצועיים השונים. הבהרה כזו דרושה כדי לזהות אינטרסים משותפים, שהם המניעים העיקריים לשיתוף פעולה ולתיאום. כל זאת כדי שקשרי הגומלין בין המבקר הפנימי ורואה החשבון החיצוני וכן מבקר ציבורי ביקורת  המדינה היכן שקיים, יפעלו לטובת הארגון.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il