מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

יוסף עמאר מינוי מבקר פנימי

פס"ד של בית המשפט הארצי לעבודה בע"ע 67/07

יוסף עמאר נ. מ"י והמועצה המקומית מג'דל שמס

1.       בפס"ד יש מספר הלכות מעניינות וחשובות שמן הראוי להביאם לידיעת החברים כדלקמן:
 

                   (א).    רקע עובדתי- ניגש למכרז ומונה מבקר פנימי שלא עונה לדרישות על פי החוק לכהן כמבקר פנימי ולאחר מכן הוחלט לבטל את המינוי למרות שהוא כיהן בתפקיד ארבע שנים. ההחלטה היתה לבטל את המינוי מלכתחילה ולא לפטר אותו בהליך רגיל של פיטורי מבקר פנימי ברשות מקומית.
 
                   (ב).     כללים שנקבעו ע"י ביה"ד האזורי לעבודה
 

1)           בעל תואר אקדמי הינו תנאי הכרחי ומהותי למינוי  של מבקר פנימי ברשות המקומית.
 
2)           העובדה שהדרישה הזו לא פורסמה במודעת המכרז בעיתון אינה משנה. הרשות אינה רשאית לוותר על דרישה שנקבעה בחוק.
 

3)           במאמר מוסגר- המועמד יכול לתבוע פיצוי מהרשות על שהוטעה על ידי המודעה, אך העובדה שהפרט לא הוזכר במודעה אינה מכשירה את המינוי.
 

4)           ככל שתנאי כלשהו מתנאי הסף המצטברים שקבע החוק אינו מתקיים- אין מקום למנות אדם לתפקיד מבקר פנימי או להותירו בכהונה זו.
 
                                               א.          בנסיבות אלו נפל פגם מהותי וכבד משקל במנויו של התובע למבקר הפנים מבלי שהחזיק בתואר אקדמי כלשהו ומבלי שקיימת לגביו החלופה של ניסיון בביקורת פנים כנדרש בחוק, משהוברר כי הוא חסר ניסיון כלשהו בביקורת פנימית בגוף ציבורי.
 
                                               ב.         כאן נראה לי כי טעה ביה"ד האיזורי לעבודה שכן תואר אקדמי אינו חלופה לניסיון בביקורת פנימית.
 

                                                ג.          גם כאן פירש ביה"ד האזורי לעבודה ניסיון בביקורת כניסיון בביקורת פנימית  (סעיף 145 ב' (א)(5) לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א-1950.
5)            
                                               א.         התובע במקרה כזה אינו יכול להיבנות מחלוף הזמן במהלכו כיהן 4 שנים בתפקיד מבקר פנים  ומהתנהלות המדינה והמועצה שלא בדקו אם אכן עומדים נתוניו בתנאים שאמורים הם לעמוד.
 
                                               ב.         עולה מהאמור לעיל הוא שטענת שיהוי לא תעזור במקרה כזה (ראה פס"ד אלמוני נ. השב"כ).
 

                                                ג.          באותו הליך, סמכה המדינה על הצהרתו של התובע, שהובררה בדיעבד כמצג שווא ולפיה הינו בעל תואר ראשון, והמדינה הדגישה כי על התובע "להמציא אישור או להראות שימצא אישור על הכרתו של המוסד בו למד מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל וככל שיובהר כי אין התובע עומד בתנאי הסף של המכרז, הרי שיש למנות את מי שנבחר ככשיר שני ע"י ועדת הבחינה". אף לא תשמע מפיו, כי משחלף זמן ולא הועלתה דרישה להמצאת המסמכים סבר כי "אין כל בעיה בעניינו".
 

                                               ד.         הפגמים במינוי של התובע אינם ניתנים לריפוי בדיעבד לאור התנהגותו, וודאי אין לראותו כנכלל בגדר ציבור הפרטים תמי הלב שיש לשקול הגנה על אינטרס ההסתמכות שלהם מקום בו עומד על הפרק דיון בביטולו של מכרז.
 

                                               ה.         אין נפקות לטענת התובע לפיה אף אחד מהמועמדים האחרים לא ענה על תנאי הסף של המחוקק, היה זה מן הראוי להימנע מטענות מועמד בלתי מתאים והיה מקום לבטל את המכרז.
6)            
                                               א.         לראש מינהל השירות במשרד הפנים סמכות עצמאית להורות על בטלות מינוי הנוגד את החוק והוא מוסמך היה לדרוש מהמועצה לבטל את מינויו של התובע בנסיבות העניין.
 
                                               ב.         דרישתו לעשות כן מחייבת את המועצה.
 

                                                ג.          אין להתערב בהחלטת הרשות המוסמכת שניתנה בגדר הסמכות.
 

                                               ד.         מדובר בפגם שלא ניתן לריפוי.
 

                                               ה.         נערך שימוע לתובע ואף לא ניטען שזכות הטיעון לא מוצתה.
 
2.       כללים נוספים שנקבעו ע"י ביה"ד הארצי לעבודה

                   (א).    פסה"ד של ביה"ד האזורי לעבודה מקובל על דעתנו בהיותו מבוסס היטב בממצאיו העובדתיים ובמסקנותיו המשפטיות.
 

                   (ב).     המערער היה חסר כשירות בעת שהציג את עצמו כמועמד למשרה במכרז ובמינוי לתפקיד מבקר פנימי במועצה בכך שלא ענה על תנאי סף מהותי במכרז הנדרש אף מכח החוק.
 

                    (ג).     בחירת המערער למשרה ומינויו כמבקר פנים במועצה, לקו בפגם מהותי היורד לשורשו של עניין ובפגיעה בדרישות שיוויון של דיני מכרזים. על כן בדין הוחלט על בטלות מינוי כמבקר פנים של המועצה מלכתחילה ובדיעבד.
 

                   (ד).     יש להבחין בין החלטה בדבר בטלות מינוי ובין "פיטורים" כמשמעותו בדין. ביצוע התפקיד עשוי להיות עניין או עילה לפיטורין אבל לא להכרזה בדיעבד כי המינוי פגום.
 

                   (ה).    כך במקרה שלפננו, פקיעת העסקתו של המערער כמבקר פנימי במועצה היא פועל יוצא מן הפגמים המהותיים במינוי למשרה. משאין מדובר בהליך פיטורין, ממילא אין להדרש לשאלה כיצד מילא המערער תפקידו בפועל או האם הפסקת העסקתו במועצה נעשתה ממניעים הקשורים בתפקידו כמבקר פנים. אף אין להדרש לטענות המערער בנוגע להליכים הקבועים בחוק בנוגע לפיטוריו של מבקר פנים (למשל אישור המועצה).
 

                    (ו).     לראש מינהל השירות הממונה במשרד הפנים, מכח סעיף 2 לצו המועצות המקומיות (שירות עובדים), סמכות פיקוח כללית על מועצה מקומית. בתוך כך ומתוקף הוראות סעיף 84 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) רשאי ראש מינהל השירות לדרוש ביטול מינוי למשרה פנויה שנעשה שלא בהתאם לצו זה. בה במידה רשאי הוא לדרוש ביטול חוזה מיוחד שנעשה בניגוד להוראות פרק זה ובלבד שניתנה קודם לכן זכות הטיעון לרשות המקומית ולעובד.
 

                    (ז).     מכח "אחריות העל" של המדינה מגולמות סמכויות הפיקוח של ראש מינהל השירות הממונה על האינטרס הציבורי למנהל תקין, טוהר מידות ומניעת שימוש שלא כדין בכוחן של הרשויות המקומיות. לאור תכליתן של סמכויות הפיקוח הנתונות להם ובמסגרתן יש ליתן לתיבה "רשאי לדרוש" משמעות של "חובה". לאמור, ככל שהובהר כי מינויו של עובד או העסקתו נעשו שלא כדין ובחריגה מן הדין, רשאי הגורם המפקח – ראש מינהל השירות או הממונה על המחוז- במובן "חייב" להורות למועצה להפסיק יחסי העבודה ועל המועצה לפעול על פי הדין ובמסגרת הדין כמתחייב מאותן הוראות.
 

                   (ח).    השאלה היא האם גם במקומות אחרים בהם כתוב "רשאי" פירושו "חייב", לדוגמא מועצה שלא מינתה לעצמה מבקר פנימי.
 

                   (ט).    באיזון כולל קבע ביה"ד הארצי לעבודה כי אכן נוטה הכף לחובתו של המערער וכי החלטת המשיבות על ביטול מינויו והפסקת העסקתו במועצה אינה חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות ואף אינה לוקה בפגמים המצדיקים התערבותו של ביה"ד בהחלטת הרשות המוסמכת.
 

3.       בתי הדין האיזורי והארצי משתמשים באופן שוטף במונח מבקר פנים למועצה המקומית.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il