מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

חקיקה

התפתחות החקיקה בנושא הביקורת הפנימית בישראל

במהלך השנים התגבש הצורך בביקורת פנימית בגופים ציבוריים רבים לצד ביקורת חיצונית של מבקר המדינה ו/או רואי חשבון וכדומה. הצורך קיבל ביטוי בפקודת העיריות אשר לאחר מכן, פורסם חוק הביקורת הפנימית ואשר קבע את חובת מינוי מבקרים פנימיים בעיריות. לאחר מכן, פורסם חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 (להלן חוק הביקורת הפנימית) אשר קבע את חובת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים המפורטים בסעיף 1 של החוק.

חוק הביקורת הפנימית לא הסתפק בהחלת חובת הביקורת הפנימית על גופים המבוקרים על ידי מבקר המדינה-דהיינו משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות ציבוריות (כגון רשות הנמלים, רשות שדות התעופה, רשות השידור ועוד), אלא החיל חובת הביקורת הפנימית גם על חברות ציבוריות- שהן חברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף, כמשמעותו בחוק ניירות ערך ומוחזקות על ידי הציבור, תאגידים בנקאיים ותאגידים אשר חוק הפיקוח על עסקי ביטוח חל עליהם(חב' ביטוח, קרנות פנסיה וכדומה).

גם בהצעת חוק קופות הגמל, אשר לא הגיע לשלב החקיקה, נכלל פרק של ביקורת פנימית או מבקר פנימי. העיקרון המוביל בכל דברי חקיקה אלו הוא, כי חייבת להיות ביקורת פנימית בכל תאגיד, אשר נותן שירות לציבור הרחב או שהציבור מגלה בו עניין ומשקיע מכספו, על ידי קניית מניותיו של התאגיד ועל כן ראוי כי תהיה בו ביקורת פנימית. גישה זו גם מלמדת על החשיבות ההולכת וגדלה של הביקורת הפנימית בארגון בו היא פועלת ועל החשיבות הציבורית הרבה שהמחוקק ראה בה.

חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 הינו חוק מסגרת שממנו נגזרות הוראות חוק, בשינויים המתאימים, להוראות חוק שונות הנוגעות לגופים שונים בהם חייבו ביקורת פנימית כמו בצו המועצות המקומיות אשר חייב ביקורת פנימית ברשויות מקומיות שאינן עיריות, הצעת חוק קופות הגמל, הצעת חוק שירות הביטחון הכללי ועוד...

בתאריך 25/10/92 הוציא המפקח על הבנקים הוראות בדבר הביקורת הפנימית בתאגידים בנקאיים (כללי הבנקאות-הביקורת הפנימית- התשנ"ב 1992). הוראות אלו יצאו לאחר חקיקת חוק הביקורת הפנימית והחלת חובת ביקורת פנימית על הבנקים. הוראות אלו הרחיבו מעבר לנדרש בתיקון לפקודת הבנקאות משנת 1992. כאמור בתיקון לפקודה נקבע במפורש כי על המבקר הפנימי לבדוק אם מקוימות הוראות המפקח על הבנקים.

ביום 14/4/99 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן חוק החברות החדש).בחוק זה מצוי פרק מיוחד המתייחס למבקר הפנימי בחברות ציבוריות, כפי שהוזכר קודם לכן, עם חקיקת חוק הביקורת הפנימית נוסף תיקון לפקודת החברות (נוסח חדש) – התשמ"ג 1993 , אשר חייב ביקורת פנימית בחברות ציבוריות. עם חקיקת חוק החברות החדש חלו שינויים רבים במעמדו של המבקר הפנימי בהשוואה למצבו קודם לכן. עצם חיוב קיום ביקורת פנימית בחברות ציבוריות, תאגידים בנקאיים ותאגידים הכפופים לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, העלה את הביקורת הפנימית במדרגה חשובה בהשוואה למצבה קודם לכן.

חוק החברות החדש, העלה את הביקורת הפנימית במדרגה נוספת, בהדגשת החשיבות הייחודית של תפקיד הביקורת הפנימית, לעת עתה בחברות ציבוריות בלבד ולעתיד גם בתאגידים אחרים. כאמור בפרק זה בחוק החברות החדש חלו שינויים רבים הנוגעים למבקר הפנימי בהשוואה להוראות שהיו קודם לכן, אולם הוראות הנוגעות לתאגידים בנקאיים ותאגידים העוסקים בביטוח, עדיין לא שונו.

הקו המנחה את השינויים בחוקים הללו שעוגנו בפרק המבקר הפנימי בחוק החברות החדש הוא הגברת עצמאותו ואי תלותו של המבקר הפנימי בגורמים אחרים והיותו נטול כל אפשרות של לקיחת שיקולים זרים בעת ביצוע עבודתו, הדבר מקבל ביטוי בהוראות בדבר מינוי של מבקר פנימי, הכנת תוכנית העבודה, הגשת דוחות וכן ההליך הנדרש אם מעוניינים להשעותו מתפקידו. יחד עם זאת, יש עוד עבודה רבה לעשות בפרק זה והוא למשל לפרט את המטלות שעל המבקר הפנימי לבצע כמפורט בחוק הביקורת הפנימית, להחיל בחינת הארגון גם בהיבטים של טוהר המידות (חוק הביקורת הפנימית) ולא רק בהיבט של ניהול עסקים תקין ועוד.

 

סוגיות הדורשות מיקוד ובהירות בחקיקה

 • כללים מקצועיים.
 • רישוי ישראלי למבקר פנימי.
 • כפיפותו של מבקר פנימי.
 • תכנית עבודה.
 • חיסיון דו"חות ביקורת וכל חוות דעת של המבקר וכן של כל הודעה נתקבלה אצלו בעת מילוי תפקידו ולצורך זה.
 • התאמה של המבקר הפנימי.
 • מעמדו של המבקר הפנימי.
 • הוספת גופים נוספים שיש להחיל עליהם את חובת הביקורת הפנימית.
 • תיקונים בחוק החברות, בחוקים נוספים נוגעים והתאמת כל החוקים בהם ניתן ביטוי למבקר הפנימי ולביקורת הפנימית.
 • חקיקה.
 • פסיקה.
 • חוות דעת - עמדת הלשכה.
 • חוות דעת - נושאיות.

חוות דעת

משרד הפנים- מינוי מבקר פנימי במועצה איזורית

מערך הביקורת הפנימית בגוף מוסדי

המפקח על הבנקים - פונקציית הביקורת הפנימית

חוזר סמנכ'ל לפיקוח על קופות החולים- ניהול סיכונים

פקודות המועצות המקומיות

פקודת הבנקאות 1941

פקודת העיריות (נוסח חדש)

חוק החברות התשנ"ט - 1999

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il