מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

חוק החברות

מבקר פנימי בחברות ציבוריות

פרק רביעי

146. חובת מינוי מבקר פנימי

(א) דירקטוריון של חברה ציבורית יימנה מבקר פנימי; המבקר הפנימי ימונה לפי הצעת ועדת הביקורת.

(ב) לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

147. חוק הביקורת הפנימית

על המבקר הפנימי יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב), 8 עד 10 ו-14(ב) ו-(ג) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, בכפוף ליתר הוראות פרק זה, ובשינויים המחויבים לפי העניין.

148. הממונה על המבקר הפנימי

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי, כפי שייקבע בתקנון, או בהעדר הוראה בתקנון, כפי שייקבע הדירקטוריון.

149. תכנית העבודה

המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת, כפי שייקבע בתקנון, או בהיעדר הוראה בתקנון, כפי שייקבע הדירקטוריון, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדירקטוריון או ועדת הביקורת, לפי העניין, יאשרו אותה בשינויים הנראים להם.

150. בדיקה דחופה

יושב ראש הדירקטוריון או יושב ראש ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, בנוסף על תכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה.

151. תפקיד המבקר הפנימי

המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה, מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.

152. הגשת דין וחשבון

המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת; דין וחשבון בנוגע לעניינים שבדק לפי סעיף 150, יימסר למי שהטיל על המבקר הפנימי את עריכת הביקורת.

153. הפסקת כהונה

(א) כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת, ולאחר שנתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), המניין החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריון, לא יפחת, על אף הוראות סעיף 104 סיפא, מרוב חברי הדירקטוריון.

תיקון מס' 6 – חברה לתועלת הציבור התשס"ז 2007

345ט. מבקר פנימי

דירקטוריון של חברה לתועלת הציבור שמחזורה עולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע השר, ימנה מבקר פנימי, לפי הוראות סעיפים 146 עד 153, בשינוים המחויבים.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il