מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-5610933

חוות דעת על חובת מינוי מבקר פנימי בנוסף לועדה

חוות דעת נתנה ב 1.6.2010

1.       בפנייתך כתבת כי;

(א).  האם חברה לתועלת הציבור חייבת במיני מבקר פנימי בנוסף לועדת הביקורת.

(ב).  האם ועדת הביקורת חייבת לדווח לאסיפה הכללית של החברה ו/או לגוף ציבורי אחר?

2.       להלן התייחסותי:

(א).  בהתאם לסעיף 345 ט' לחוק החברות תשנ"ט-1999, דירקטוריון של חברה לתועלת הציבור שמחזורה עולה על עשרה מיליון ₪, או סכום גבוה יותר שיקבע השר, ימנה מבקר פנימי לפי הוראות סעיפים 146 עד 153 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

(ב).  מחזור פירושו סכום התקבולים השנתי של חברה לתועלת הציבור מכל מקור וסוג שהתקבלו בממוצע בשלוש שנות הכספים שחלפו, ואם טרם חלפו שלוש שנות כספים מהקמת החברה- סכום התקבולים כאמור שהתקבלו בממוצע בשנות הכספים שחלפו מאז הקמתה.

(ג).    אשר על כן, אם מחזור החברה הציבורית בה אתה מכהן כחבר ועדת ביקורת, עולה על 10 מיליון ₪ היא חייבת בביקורת פנימית.

(ד).  ועדת הביקורת חייבת להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית השנתית את מסקנותיה לאור בדיקתה בהתאם לסמכויותיה בסעיף, 345 ח' (ה)(1) עד (7). ועדת ביקורת גם מוסמכת לדרוש כינוס דירקטוריון או אסיפה כללית לצורך הבאת מסקנותיה לפניהם.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
בר כוכבא 23, בני ברק (קומה 5)
03-5610933
03-5614908
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il