מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

חובת מינוי מבקר פנימי במשטרה

חוות דעת בנושא:
האם חוק הביקורת הפנימי מחייב את משטרת ישראל למנות מבקר פנימי ו/או האם הוראות חוק הביקורת הפנימית חלות על הביקורת הפנימית במשטרת ישראל.

נתנה ב 23   במאי   2004

1.  המשטרה היא גוף ציבורי במובן סעיף 9 (ב) לחוק מבקר המדינה התשי"ח (נוסח משולב) ולפיכך לכאורה חלה עליה חובה למנות מבקר פנימי עפ"י סעיף (א) לחוק הביקורת הפנימית. סעיף 2 (ב) לחוק הביקורת הפנימית קובע כי שר הממונה על משרדי הממשלה, רשאי לקבוע כי מי שרשאי למנות מבקר פנימי באותו משרד, רשאי למנות מבקר פנימי לגוף או ליחידה באותו משרד שאינם כפופים למנהל הכללי של המשרד, ולקבוע במידת הצורך, את סדרי התיאום בין המבקרים הפנימיים שבמשרד.

2. (א) משטרת ישראל פועלת על פי פקודת המשטרה (נוסח חדש) תשל"א-1971, דהיינו קיים חוק מיוחד להפעלת המשטרה. בחוק אין איזכור כלשהו למעמד המשרד לבטחון פנים כלפי המשטרה. אשר על כן משטרת ישראל אינה יחידה או גוף או חלק מהמשרד לבטחון פנים. משטרת ישראל היא גוף ציבורי הפועל על פי חוק מיוחד להגדרתו ודרכי פעולתו ועל כן יש לראותו כגוף ציבורי החייב בביקורת פנימית עפ"י חוק הביקורת הפנימית, שכן היא מבוקרת ע"י מבקר המדינה ופועלת עפ"י חוק המיוחד לה ועל כן אין לראותה כיחידה או גוף או חלק מהמשרד לבטחון פנים אלא גוף העומד בפני עצמו, מכח חוק.

(ב) בגופים ציבוריים/ממשלתיים אחרים הפועלים עפ"י חוק כמו מינהל מקרקעי ישראל, רשות השידור, רשות שדות התעופה, רשות הנמלים ועוד נהגו בדרך הפרשנות הקובעת כי יש למנות בהם מבקר פנימי ובכל אחד מהגופים הללו מכהן מבקר פנימי והוראות חוק הביקורת הפנימית חלות עליהם.

4. (א) בתאריך 31/12/95 פורסמה הוראת המשטרה מספר 2.02.08 בדבר היחידה הארצית לביקורת (יב"ק) ייעוד ותפקידים. בסעיף 1 – ייעוד נקבע הייעוד הוא ביצוע ביקורת פנים על פעולות יחידות המשטרה.

  (ב) באותו תאריך פורסמה פקודת המטה הארצי מספר 11.03.08 – הביקורת במשטרת ישראל בסעיף 2 (א) לפקודת המטה הארצי נכתב כי הביקורת הפנימית במשטרה תתבצע על ידי היחידה הארצית לביקורת.

(ג) פקודת המשטרה קובעת בסעיף 9 (ג) כי פקודות משטרת ישראל, דהיינו הוראות המשטרה ופקודות המטה הארצי, יש לראותם כדין מחייב במדינת ישראל.

5. (א) עולה מהאמור לעיל הוא כי גם אם חוות דעתו לעניין מחוייבות המשטרה למנות מבקר פנימי עפ"י חוק הביקורת הפנימית אינו נכון הרי ממועד פרסום הוראות המשטרה ופקודת המטה הארצי מיום 31/12/95, היחידה הארצית לביקורת היא היחידה לביצוע ביקורת פנים על פעולות המשטרה והתוצאה בלתי נמנעת מכך היא שראש היחידה הינו המבקר הפנימי של המשטרה ואף נקבע כי הוא כפוף למפכ"ל – דהיינו לראש הפירמידה של המשטרה ולא לגוף או בעל תפקיד אחר. כאמור פקודת המשטרה נותנת להוראות האלו מעמד של דין מחייב במדינת ישראל.

מרגע שהוקמה יחידת ביקורת פנימית בארגון כלשהו חלות עליה כל הוראות חוק הביקורת הפנימית, אלא אם כן יש הוראה מיוחדת בחוק המיוחד לאותו גוף (נניח בחוק החברות) כעסקת חבילה ואין הגוף יכול לבחור לעצמו אילו הוראות כן יחולו ואילו לא יחולו על הביקורת הפנימית. כך למשל, גם מבלי שנכתב בפקודת המשטרה או או הוראות המשטרה או פקודת המטה הארצי ברור הוא שהמבקר הפנימי של המשטרה/ממונה על יחידת הביקורת הפנימית חייב להיות תושב ישראל, שלא עבר עבירה שיש עמה קלון ושהדו"ח שלו לא יהווה ראיה בהליך משפטי וכי הוא חייב לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו מצד אחד והוא רשאי לקבל כל מידע הנחוץ לו לצורך ביצוע עבודתו מצד שני ושהוא אינו יכול למלא תפקיד נוסף במשטרה למעט ממונה על תלונות הציבור או תלונות שוטרים ואסור לו למלא מחוץ למשטרה תפקיד היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי של המשטרה. 
 

6. (א) המשטרה למעשה קיבלה את הפרשנות הזו וקבעה בפקודת המטה הארצי 11.03.08 סעיף 3 – עקרונות עבודת הביקורת סעיף קטן ג' כי "היחידה הארצית לביקורת תפעל עפ"י חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992", על פ חוקים ותקנות, עפ"י פקודות משטרת ישראל ועפ"י ההנחיות המקצועיות.

משטרת ישראל קיבלה על עצמה במודע ובמפורש שיחידת הביקורת שלה תפעל עפ"י חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, אזי לי אין סיבה או נימוק להתווכח איתה על נושא זה. מה גם שהיא מתייחסת למבקר המשרד לבטחון פנים כאל גורם חיצוני (סעיף 11 א' לפקודת המטה הארצי). 

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il