מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

האם חוקי שחבר קיבוץ ישמש כמבקר פנימי

חוות דעת בנושא:

שאלת בדבר חוקיות היות מבקר פנימי של קיבוץ, חבר הקיבוץ.

חוות הדעת נתנה ב 1 בפברואר 2004

 

1. לכאורה, אגודה שיתופית כמו קיבוץ, אינה חייבת בביקורת פנימית כלל ועל כן, ההוראות החלות על מבקר פנימי בחוקים השונים, כמו חוק הביקורת הפנימית או חוק החברות או פקודת העיריות או צו המועצות המקומיות, לא חלות עליו.

 

2. (א) עם זאת, ישנן מספר הנחיות אשר קבלו ביטוי בפסיקה והן חלות על כל

נושא משרה או ממלא תפקיד ציבורי, כאשר ההנחיה החשובה ביותר היא, הימנעות מלהגיע למצב של ניגוד עניינים. ההנחיה הזו קבלה ביטוי בחוק הביקורת הפנימית סעיף 8 לפיו, מבקר פנימי לא ימלא שום תפקיד בארגון בו הוא משמש מבקר פנימי, למעט ממונה על תלונות הציבור, ולא ימלא מחוץ לארגון בו מכהן כמבקר פנימי, ושום תפקיד אשר מביא או עלול להביא לניגוד עניינים.

 

(ב) בחוק החברות התשנ"ט-1999 הרחיקו לכת בסעיף 146(ב) וקבעו, כי לא יכהן כמבקר פנימי בחברה, מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רו"ח או מי מטעמו.

 

3. (א) לכאורה אין מניעת חוקים בכך שחבר קיבוץ יהיה מבקר פנימי בקיבוצים,

אולם חבר קיבוץ הוא חלק מהקיבוץ. יש לו חברים טובים יותר או טובים פחות בקיבוץ. יש לו אינטרסים בקיבוץ כבעל משפחה ועל כן, הוא עלול להגיע למצב של ניגוד עניינים.

 

(ב) אשר על כן, לדעתי, גם אם אין הוראה קבועה בחוק, הרי שעפ"י המצב המשפטי, כפי שהתגבש בפסיקה, מבקר פנימי אסור שיהיה במצב של ניגוד עניינים, או עלול להגיע למצב של ניגוד עניינים. אם יהיה חבר אשר יתבע את המבקר הפנימי, על כי המלצה שלו ניתנה תוך כדי ניגוד עניינים, או שייתבע על עצם המינוי מהסוג הזה, נראה לי כי יזכה כדין בהליך משפטי.

 

4. אשר על כן, הצעתי היא, כי יהיה מבקר פנימי שאינו חבר הקיבוץ, אבל עובד בקיבוץ, "יחיד" ולא משרד, שנאמנותו היא לתפקידו, ושממלא את שאר התכונות הנדרשות ממבקר פנימי כמו: השכלה אקדמית, שלא עבר עבירה שיש עמה קלון, שיש לו ניסיון בביקורת פנימית וכד'. כמו כן, אני מציע להכניס בתקנון הקיבוץ לנושא זה של הביקורת הפנימית, ו/או להסכם העבודה איתו, את התנאים המתאימים המוזכרים בחוק הביקורת הפנימית או בחוק החברות, על מנת להגן עליו ולאפשר לו לבצע את תפקידו נאמנה.

 

ככלל, יש לאמץ לדעתי רצוי לגבש חברי קיבוצים, להכשרתם כמבקרים פנימיים כך, שחבר קיבוץ יוכל לכהן כמבקר פנימי בקיבוץ אחר שהוא איננו נמנה עליו. כך תיווצר שכבת אנשי מקצוע שמכירים את "הנושא", מבינים אותו, בקיאים בהווייתו וככאלה, יוכלו להיות הכי מתאימים לשמש כמבקרים בקיבוצים.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il