מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

העסקת מבקר פנימי בחברה ממשלתית

חוות דעת בנושא:

 העסקת מבקר פנימי בחברה ממשלתית

חוות דעת נתנה ב 25 באפריל 2004

 

1.      חוות דעת משפטית בעניין העסקתו של מבקר הפנימי בחברות ממשלתיות תוך התייחסות לחוק החברות הממשלתיות, חוק הביקורת הפנימית והנוהל שהוציאה רשות החברות הממשלתיות ביולי 1992.
 

2.      (א)     חוק החברות הממשלתיות תשל"ה-1975 קובע בסעיף 48 כי הדירקטוריון של חברות ממשלתיות ימנה לחברה מבקר פנימי, זולת אם אישרה הרשות שהיקף פעולות החברה או אופיין אינו מחייב מינוי של מבקר פנימי. עוד נקבע בחוק החברות הממשלתיות, באותו סעיף, כי הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי וכי הוא יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל ויגיש את דו"חותיו והצעותיו לדירקטוריון.
(ב)     אין פירוט נוסף לגבי המבקר הפנימי בחוק החברות הממשלתיות.
 

3.      הפרשנות שלנו היא כי מרגע שנתמנה מבקר פנימי כל ההוראות המופיעות בחוק הביקורת הפנימית חלות עליו אלא אם כן ישנן הוראות שונות ומיוחדות בחוק הספציפי הנוגע לעניין כדי להסביר את פרשנותנו זו נביא מספר דוגמאות שיבהירו את העניין:
 
(א)     בחוק החברות הממשלתיות אין הוראה בדבר חובת המבקר הפנימי לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו עקב ובמהלך מילוי תפקידו. הוראה כזו קיימת בחוק הביקורת הפנימית. העובדה שאין הוראה כזו בחוק החברות הממשלתיות אינה אומרת כי המבקר הפנימי פטור מהחובה לשמור בסוד.
(ב)     בחוק החברות הממשלתיות אין הוראה המחייבת מסירת כל מידע למבקר הפנימי ושתהיה לו גישה לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב כפי שיש בחוק הביקורת הפנימית.
למרות האמור לעיל גם בחברות ממשלתיות קיימת החובה למסור למבקר הפנימי כל מידע ולתת לו גישה לכל מאגר מידע.
(ג)      בחוק הביקורת הפנימית ובמספר חוקים נוספים נקבע כי דו"ח ביקורת פנימית וכן כל חוות דעת או מסמך שהכין מבקר פנימי לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי. בחוק החברות הממשלתיות לא נכתבה הוראה כזו ובכל זאת דו"ח מבקר פנימי או כל מסמך אחר שהכין במהלך מילוי תפקידו כמבקר פנימי בחברות ממשלתיות לא ישמש ראיה בהליך משפטי.
(ד)     בחוק הביקורת הפנימית נקבע כי לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר פנימי אלא אם כן התקיימו בו כל אלה: הוא יחיד, תושב ישראל, לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, בעל תואר אקדמי ורכש נסיון במשך שנתיים לפחות בביקורת פנימית או עבר השתלמות מקצועית שאושרה ע"י הועדה לענייני השתלמויות. בחוק החברות הממשלתיות אין הוראה כזו. למרות היעדר הוראה כזו בחוק החברות הממשלתיות לא נראה לי כי בחברות ממשלתיות ניתן למנות מבקר פנימי שעבר עבירה שיש עמה קלון או מבקר פנימי שאין לו תואר אקדמי או שאינו תושב ישראל.
(ה)     ההגיון העומד מאחורי פרשנות זו הוא שהתפקיד בעיקרו הוא זהה בכל המקומות והארגונים ועל כן ההוראות החלות על המבקר הפנימי חלות עליו בכל ארגון גם אם לא נכתב במפורש בחוק הספציפי הנוגע לארגון, אלא אם כן נכתבה הוראה מפורשת אחרת.
(ו)      להלן עוד שתי דוגמאות לנושא זה:

                  1.   בחוק הביקורת הפנימית נכתב כי המבקר הפנימי לא ימלא שום תפקיד נוסף בארגון למעט ממונה על תלונות הציבור או ממונה על תלונות עובדים ולא ימלא שום תפקיד מחוץ לארגון, המביא או עלול להביא אותו לכדי ניגוד עניינים עם הארגון בו הוא מכהן כמבקר פנימי. בחוק החברות הממשלתיות אין הוראה כזו. למרות זאת אני יכול לומר בבטחה כי מבקר פנימי בחברה ממשלתית אינו רשאי למלא תפקיד נוסף בחברה הממשלתית למעט ממונה על תלונות הציבור או תלונות עובדים ואינו רשאי למלא מחוץ לארגון תפקיד המביא אותו או עלול להביא אותו לכדי ניגוד עניינים עם החברה הממשלתית בה הוא מכהן כמבקר פנימי.
                  2.   בחוק החברות התשנ"ט-1999 נכתב כי לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של אחד מאלה וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו. הוראה כזו לא כתובה בשום חוק אחר כולל לא בחוק החברות הממשלתיות, ובכל זאת נראה לי כי לא יהיה מבקר פנימי שיהיה קרוב משפחה של נושא משרה בחברה או של רואה החשבון.
 

4.      (א)     בהתאם לאותה גישה אנו מפרשים את ההוראה הקיימת בחוק הביקורת הפנימית, הקובעת כי מבקר פנימי יהיה יחיד, תושב ישראל שלא עבר עבירה שיש עמה קלון ושהוא בעל תואר אקדמי וכי עבר השתלמות שאושרה ע"י ועדת השתלמויות כהוראה המחייבת חברות ממשלתיות למרות שהיא אינה כתובה בחוק החברות הממשלתיות.
(ב)     מבקר המדינה, בעת עריכת ביקורת על גוף ציבורי שהוא חלק מגוף ציבורי גדול יותר, ולכן אינו חייב בביקורת פנימית, אולם קבע לעצמו ביקורת פנימית, כתב כי מרגע שקבעת לעצמך ביקורת פנימית, זוהי עסקת חבילה וכל ההוראות החלות על הביקורת הפנימית חלות על המקרה הזה גם אם מלכתחילה לא חייבים בביקורת פנימית. הסוגיה שעמדה בפניו היתה שהעוסקים בביקורת פנימית מלאו תפקידים נוספים באותו ארגון והוא מצא פגם בכך.
(ג)      אנו מפרשים את ההוראה: יחיד, תושב ישראל שלא עבר עבירה שיש עמה קלון, בעל השכלה אקדמית שהוכרה ע"י ועדת השתלמויות כמתייחסת לאדם יחיד שמתמנה לתפקיד ולא לנותן שירותי חוץ לבטח לא משרד.
(ד)     על נושא זה כתב מר ניסים מזרחי, שהוא מרצה ותיק בנושא ביקורת פנימית באוניברסיטת חיפה ובפורומים נוספים והיה שנים רבות חבר מועצת ההסמכה של לשכת המקרים הפנימיים וסגן נשיא, במאמרו חוק הביקורת הפנימית-היבטים יישומיים, שהופיע בספרו של פרופסור אשר פרידברג "ביקורת פנימית בישראל" – נציבות שירות המדינה עמ' 441-443 את הדברים הבאים: "הדרישה שהמבקר הפנימי יהיה יחיד, משמעותה שאין התפקיד של מבקר פנימי יכול להתמלא על ידי תאגיד, או פירמה, של רו"ח למשל. כמבקר פנימי יכול להתמנות ולכהן אדם יחיד, הנושא באחריות אישית למילוי תפקידו. עליו להיות תושב ישראל ועליו להיות אדם שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. המבקר הפנימי חייב להיות אדם חי ופועל בתוך הארגון ומכיר כל יחידת משנה בתוכו. הוא פעול בשיתוף הדוק עם העומד בראש הארגון ושואב מנו מידע חיוני לשם הכנת תכנית הביקורת שלו. מבקר פנימי הפועל בריחוק מן העומד בראש הארגון, נחשב לחיצוני למערכת המבוקרת על ידו ולפיכך הביקורת שלו עלולה להיות עקרה לא פעם, חסרת תחושה של "דופק החיים" של הארגון עצמו.
 

 

5.      (א)     רשות החברות הממשלתיות הוציאה נוהל ביקורת פנימית בחברות ממשלתיות ובנות ממשלתיות. הנוהל הוצא בתאריך 1 ביולי 1992, מיד לאחר חקיקת חוק הביקורת הפנימית.
(ב)     בנוהל הזה נקבע כי העסקת מבקר פנימי שאינו עובד החברה יש לה מקום במקרים מיוחדים בהם היקפי פעילות החברה והמבקר הפנימי אינם מצדיקים העסקתו כעובד החברה גם לא במשרה חלקית. כמדיניות נכתב באותו נוהל כי עקרונית מדיניותה היא לא לאשר לחברה ממשלתית או בת ממשלתית כלשהיא פטור ממינוי של מבקר הפנימי.
 

6.      (א)     אשר לשאלתך בדבר מעמדו של מבקר פנימי בעת מעבר מיחידת סמך לחברה ממשלתית, דעתי היא שהמבקר הפנימי ביחידת הסמך ממשיך בתפקידו גם לאחר שינוי צורת ההתארגנות המשפטית של עבודתו. באופן מהותי עבודתו נשארת כמקודם. נכון שעקב שינוי צורת ההתארגנות יהיו לו מספר התייחסויות ו/או נושאים שלא היו קודם לכן, אולם בעקרון נמשכת הרציפות של מילוי התפקיד ואם יש כוונה להפסיק את כהונתו של המבקר הפנימי יש למלא את ההוראות המופיעות בסעיף 12 (א) (3) לחוק הביקורת הפנימית החלטת דירקטוריון או גוף הממלא תפקיד לזה של דירקטוריון.
(ב)     הוראות אלו של חוק הביקרות הפנימית הוכנסו לנוהל של חברות ממשלתיות עוד ב-1992, ועל כן הן חלות על מ.ע.צ הן בשלב של יחידת סמך והן בשלב של חברה ממשלתית.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il