מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

העברת מסמכים שלא נכללו בדו"ח

חוות דעת בנושא:

העברת מסמכים ותרשומות שיחה שערכה הביקורת הפנימית במהלך הביקורת הפנימית ואשר לא נכללו בדו"ח הסופי

חוות הדעת הוגשה ב 18 במאי 2005

 

האם זכאי מבוקר לאחר הפצת דו"ח בקורת סופי שנערך לאחר ביצוע עבודת ביקורת, שכללה מפגשים עם גורמים שונים בארגון, לקבל לידיו העתק מתרשומות שערכה הביקורת הפנימית במהלך המפגשים עם אותם גורמים, אשר לא נכללו במסגרת הדו"ח הסופי.

להלן התייחסות לסוגיה:

 

1. סעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית קובע כי המבקר הפנימי יגיש לממונה עליו עפ"י סעיף 5 ,דין וחשבון על ממצאיו (סעיף 6א). עוד נכתב באותו סעיף כי כל דין וחשבון שיגיש המבקר הפנימי יהיה בכתב והא יכלול בו את מסקנותיו והוא רשאי לכלול בו את המלצותיו (סעיף 6 ג).

 

2. בסעיף 9 ה' לחוק הביקורת הפנימית נקבע כי בכפוף להוראות סעיף 10, חייב המבקר הפנימי לשמור בסוד כל מסמך וכל מידע שהגיעו אליו עקב מילוי תפקידו זולת אם גילוי נדרש עפ"י כל דין.

 

3. הוראות סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית אינן נוגעות לשאלתך, שכן הן עוסקות בקביעה כי דו"ח חוו"ד או כל מסמך שהוציא מבקר פנימי, וכן כל הודעה שקיבל עקב מילוי תפקידו לא יוכלו לשמש ראיה בהליך משפטי אולם יוכלו לשמש ראיה בהליך משמעתי.

 

4. א) עולה מצרוף הוראות חוק אלו של חוק הביקורת הפנימית הוא שהמבקר הפנימי חייב לפרט את ממצאיו ומסקנותיו בדו"ח הביקורת הפנימית וכל מידע אחר שהגיע אליו עקב מילוי תפקידו, הוא חייב לשמור בסוד, דהיינו לא רק שהוא יכול לסרב לגלות אלא שהוא חייב לסרב לגלות.

ב) המקרה היחיד בו הוא יהיה חייב לגלות מידע כזה הוא אם הוא נדרש על פי דין כלשהו. דוגמא כזו יכולה להיות אם תהיה חקירת משטרה או גורם חוקר אחר שיבקש את המידע הנ"ל או מבקר המדינה,.שכן להם יכל סמכות לקבל כל מידע בארגון. לא נראה לי כי במקרה שהצגת בפניי למבוקר יש סמכות כלשהי עפ"י דין לקבל תרשומות שיחה אשר לא נכללו בדו"ח הביקורת.

ב). 1 ) הוראות אלו מקבלות ביטוי בתקנים המקצועיים שהמבקר הפנימי מחוייב לעבוד לפיהם (סעיף 4 ב' לחוק הביקורת הפנימית).

 

2) כך למשל בקוד האתי של המבקרים הפנימיים סעיף 2__- עקרונות הפסקה השלישית – סודיות – נכתב כי מבקרים פנימיים מכבדים את הערך והבעלות של המידע שהם מקבלים ואינם מגלים מידע ללא הרשאה מתאימה אלא אם כן יש מחוייבות משפטית או מקצועית לעשות כן.

 

3) בסעיף הנוגע לאובייקטיביות של הקוד האתי סעיף 2.3.2. סעיף קטן 2.3.2.3 נכתב יגלו את כל העובדות המהותיות, הידועות להם, אשר אי גילויין עלול לעוות את הדיווח אודות הפעילות הנסקרת (ואותן בלבד).

 

4) הנחיה מקצועית מספר 13 – ניירות עבודה סעיף 5.2.2 קובעת כי מתן גישה למסמך מתוך ניירות העבודה לגבי מטלת ביקורת שהסתיימה, ייעשה אך ורק באישור המבקר הפנימי ובהתאם לדרישות החוק.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il