מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-639-4333 שלוחה 759

בעלי תפקידים קרובי משפחה באגודה שיתופית

חוות דעת בנושא:
 
בעלי תפקידים – קרובי משפחה באגודה שיתופית

חוות הדעת נתנה ב 6 ינואר 2005


1.            (א)  בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה – 1975 סעיף 26 –
                פסולים לכהונה בוועד – סעיף קטן (ג) נכתב כי "אחים, בני זוג, הורים
                 וצאצאים ובני זוגם שנבחרו ל לוועד, זולת אם ישאר לכהן כחבר וועד אחד
                 מהם לאחר שהשאר התפטרו ממנו. לא התפטרו השאר מרצונם תוך 14 ימים
                 מיום בחירת הוועד יחדלו לכהן אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך
                 ביותר מבין הנבחרים.
 
(ב)    במילים אחרות אחים, בני זוג, הורים וצאצאים ובני זוגם פסולים לכהן
       בוועד (הנהלה) של אגודה שיתופית. נבחרו קרובי משפחה כאלה לוועד
       אגודה שיתופית יש באפשרותם לעשות אחת משתי הפעולות הבאות, או 
       שיתפטרו קרובי המשפחה למעט אחד שיישאר לכהן בוועד או שיחדלו לכהן
       כחברי וועד אלה שזכו בפחות קולות ויישאר בוועד אותו בן משפחה שזכה
       במספר הרב של קולות בבחירות.
 
 
2.            (א)   לא מצאתי בפקודת האגודות השיתופיות או בתקנות האגודות השיתופיות
                 הוראה המחייבת הקמת וועדות ביקורת כפי שאין דרישה כזו בחוק החברות
                 לגבי חברות פרטיות – דהיינו חברות שני"ע שלהן לא נסחרות בבורסה לני"ע
                 אלא הבעלות היא בידיים פרטיות לחלוטין.
 
(ב)      עפ"י תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה – 1975
       סעיף 4  ישנה אפשרות לקבוע בתקנות האגודה השיתופית הקמת וועדת
       ביקורת כך גם בחברה פרטית עפ"י חוק החברות.
 
(ג)       ואולם נכתב בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה – 1975 סעיף 26 (א) (5) כי פסול מלכהן בוועד והנהלה מי שהוא חבר בוועדת ביקורת של האגודה.
 
(ד)      בחוק החברות סעיף 115 (ג) נקבע כי לא יהיה חבר בוועדת ביקורת בעל
        שליטה או קרובו כאשר קרוב הכוונה לבן זוג, אח או אחות, הורה, הורי
        הורה צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה, מהדוגמה
        הזו אני יכול להשאיל כי לא יהיה חבר בוועדת ביקורת גם קרוב משפחה של
       חבר ועד/הנהלה עקב האפשרות של היותם במצב אפשרי של ניגוד העניינים  
       למרות שהדבר לא כתוב במפורש בפקודת האגודות השיתופיות.
3.      (א)   לגבי וועדות אחרות לא מצאתי הוראה כלשהי המונעת מהיות קרובי
                  משפחה או אפילו אותו אדם חבר במספר ועדות למעט הקביעה בסעיף 24
                  לתקנות האגודות השיתופיות כי לא ייבחר ליו"ר הוועד חבר המשמש מזכיר
                  או גזבר האגודה או בעל תפקיד דומה בה, למעט באגודות מסוג קבוץ או       
                  מושב  שיתופי.
 
(ב)       לדעתי עדיף כי גם בקיבוץ לא ישמש יו"ר הוועד (ההנהלה) גם בתפקיד
        ביצועי נוסף. כמו כן נקבע  כי יו"ר הוועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי
        באגודה לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה (סעיף 24 (ג) לתקנות).
 
 
4.      (א)   עפ"י תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה – 1975 סעיף
                  30 (ג) הוועד ימנה מבקר פנימי לאגודה שיהיה בעל הכישורים המתאימים.
                 אולם לא נכתבו מגבלות כלשהן לגבי קרבת משפחה או מגבלה אחרת.
 
(ב)     בחוק החברות תשנ"ט  1999 בסעיף 146 (ב) נקבע כי לא יכהן כמבקר פנימי
       בחברה מי שהוא בעל עניין חברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד 
       מאלה וכן רו"ח או מי מטעמו.
 
(ג)       את הדוגמא הזו מחוק החברות נראה לי כי ניתן להעביר לאגודות
השיתופיות דהיינו אולי לא ניתן לפסול מבקר פנימי עקב כך שיש לו קרובי משפחה בקיבוץ אולם ניתן לפסול אותו אם יש לו קרבת משפחה לממלא תפקיד בהנהלת הקיבוץ כמו יו"ר הוועד, גזבר, מזכיר או תפקיד ביצועי אחר
 
5.       אם קיים חשש שקרובי משפחה הממלאים תפקידים מרכזיים בקיבוץ, יפעלו שלא לטובת כלל הקיבוץ אלא מתוך מניעים ושיקולים אחרים אזי עדיף לא לבחור אותם לתפקידים מרכזיים בו זמנית. החשש לניגוד עניינים הוא חשש תמידי שניתן להפעיל אותו בכל מקרה בו הוא קיים גם אם לא תהייה הוראה מפורשת בחוק.

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה

loading
שארית ישראל 37 תל אביב. בניין שער הסיטי משרד רו"ח ברסקי & ברגר
03-639-4333 שלוחה 759
03-639-4334
office@oia.org.il
http://www.oia.org.il