• darkblurbg
    לפניות ללשכה פלאפון: 050-5700022
  • darkblurbg
    לפניות ללשכה טלפון: 03-639-4333 שלוחה 759

אנחנו פה בשבילך, פנה אלינו והודעתך תופנה לגורמים המתאימים בלשכה:

loading

לשכת המבקרים הפנימיים

שליחות ציבורית ושירות לארגונים באמצעות הביקורת הפנימית, כדי לקדם את השגת מטרותיהם באופן המיטבי תוך הקפדה על ניהול תקין וטוהר מידות.

                                                        

 


 

לכבוד : מר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל מברכת אותך לרגל מינוייך לתפקיד מבקר המדינה. בתפקיד מרומם זה הינך שומר הסף של כלל הפעילות המתבצעת במדינת ישראל על ידי מוסדותיה. אשר על כן , הינך  העיניים והלב של מדינתנו מחד לפקוח עין על הנעשה במוסדות אלו ולהפעיל את חכמת הלב להבחין  בין עיקר לטפל

 

אבקש להפנות לסעיף 45 א (2) חוק מבקר המדינה לפיו מבקר המדינה מהווה חומת מגן למבקרים הפנימיים במוסדות הנתונים לביקורתו והוא רשאי לתת צו כדי להגן על זכויות המבקר הפנימי כמפורט בסעיפים 45ג עד 45ה .

 

בשל הקווים המשיקים בין עבודתך לבין עבודת הביקורת הפנימית לשכת המבקרים הפנימיים ישראל מוכנה לסייע ולעמוד לצידך בכל צומת על מנת לחזק ולהוסיף ערך למוסד החשוב של מבקר המדינה למדינת ישראל.

 

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל תשמח להיפגש עימך בהקדם.

                                                    בהצלחה,

                                                                מירי גרוסמן, עו"ד

                                                                   נשיאת לשכת המבקרים הפנימיים ישראל


חזון מקצוע הביקורת הפנימית:

  • תרומה חיונית של הביקורת הפנימית לאיכות ארגונית, המכוונת את הארגון ערכית ומקצועית להשגת יעדי הארגון.  
  • עידוד וקידום ערכים של שמירה על החוק, על הניהול התקין ועל טוהר המידות.
  • קיום ביקורת פנימית באופן עצמאי ובלתי תלוי, אובייקטיבי ומיטבי, תוך בחינה והערכה של  פעילויות הארגון, ותוך הקפדה על הדין הישראלי ועל התקנים המקצועיים.
  • בדיקת הפעילויות והנושאים המשמעותיים של הארגון באורח דינאמי ושיטתי, תוך מתן ערך מוסף לארגון.
  • מתן שירות יעיל ואפקטיבי תוך מחויבות לשמירה על מיומנות מקצועית גבוהה ושאיפה מתמדת למצוינות.

 

 

                            

 

  

תחומי פעילות

חדשות הלשכה